నేను భారత అభిమానిని

నేను భారత అభిమానిని. హిందు త్వం, హిందూమతం అన్నా, మోదీ అన్న నాకు గౌరవం. హిందుత్వం నుండి, మోదీగారి ఆచరణ నుండి తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి.

- డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడు