రథ సప్తమి సందేశం


విత్తు మొలకెత్తడానికి, మొక్క చిగురించటానికి, చిగురించిన మొక్క మొగ్గ తొడుగటానికి, మొగ్గ పువ్వులా వికసించటానికి, పువ్వు కాయగా మారటానికి కాలమే కారణం. కాలానికి పురో గమనమే కానీ తిరోగమనమే లేదు. అట్టి కాలం యొక్క వేగాన్ని తెలుసుకోవాలంటే సూర్య గమన మే ప్రమాణం. ఈనాడు మనం లెక్కించే సెకన్లు, నిమిషాలు, గంటలు, రోజులు, వారాలు, నెలలు, సంవత్సరాలకు ఆధారం సూర్యుడే.
పూర్తిగా చదవండి