దేశం నిర్మాణంలో నా వంతు సహాయం చేయగలనుదేశం నిర్మాణంలో నా వలన ఎంత వరకు కాగలుగుతుందో సహాయం - సమ సర్పణం చేయగలను. 'సంఘం' ద్వారానే నేను పేరుపొంది దేశంలోని సుదూరు ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ తీర ప్రాంతల్లో విద్య వాప్తి కార్యాక్రమాలలో సహయమందించే కార్యానికి పూనుకున్నాను.
డా|| సుభాష్‌చంద్ర, జీ-మీడియా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌