జీవన స్ఫూర్తి.. మహిళా శక్తి..

మహిళలు అబలలు కాదు.. సబలలు అని నిరూపించే విధంగా ఎందరో భారతీయ మహిళలు తమ శక్తి సామర్థ్యాలను
ప్రపంచపు నలుమూలల చాటుతున్నారు. కేవలం పురుషులు మాత్రమే చేయగలరు అని ముద్ర పడిపోయిన వృత్తి పనులను వారు కూడా చేపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా వాటిలో ఉత్తమ నైపుణ్యాన్ని కూడా కనబరుస్తున్నారు.