ప్రముఖులు మాట

గోఆధారిత - ప్రకృతి సహజమైన వ్యవసాయం ద్వారానే మానవులు మరియు రైతులు సురక్షితులుగా ఉండగలరు. విష పూరిత, రసాయనాల వాడకం వలన పంట భూమి రోగగ్రస్తమవడం ఖాయం 
-స్వామి రామ్‌దేవ్‌, యోగగురు