అమరవాణి


శ్లో|| మ్లేచ్ఛానామపి సువృత్తం గ్రాహ్యమ్‌
గుణే నమతరః కార్యః
శత్రోరపి సుగుణో గ్రాహ్యః
విషాదస్యమృతం గ్రాహ్యమ్‌
మ్లేచ్ఛులదే అయినా మంచి నడవడికను గ్రహించాలి. ఇతరుల సద్గుణాలు చూచి అసూయ పడకూడదు. శత్రువు నుండైనా సుగుణం నేర్చుకోవాలి. విషంలో ఉన్నా అమృతం గ్రహించాలి.