అమరవాణి

శ్లో|| దాన భోగోనా శస్తి
స్రోగతయో భవంతి విత్తస్య
యోనద దాతిన భుజ్ఞేతస్య
తృతీయా గతిర్భవతి
ధనమునకు దానమని, భోగమని, నాశమనీ మూడు దశలు కలవు. కావున ఒకరికి ఇవ్వక, తాను అనుభవించక కూడబెట్టిన వాని ధనమునకు నాశనమే కలుగును.