అమరవాణి

''సర్వమాత్యయికం కార్యం శృణుయాన్నాతిపాతయేత్‌,
కృచ్ఛ్రసాధ్యమతిక్రాంతమసాధ్యం వా విజాయతే''
ప్రజల సుఖంలోనే రాజు సుఖం ఉన్నది. ప్రజల హితంలోనే రాజు హితం ఉన్నది. రాజుకు తనకు ప్రియమైనది హితం కాదు. ప్రజలకు ప్రియమైనదే రాజుకు కూడా హితం.