అమరవాణి

శ్లో|| ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం
బద్ధి: శక్తి: పరాక్రమ:
పడితేయత్ర తిష్ఠంతి
తత్ర దేవో: తిష్ఠతి
నీతి శాస్త్రం :
ఉత్సాహం, సాహసం, ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమము అను ఈ ఆరు లక్షణములు ఎవ్వని యందు ఉండునో అట్టి వారి యందు దైవముకలడు అనగా విజయము సిద్ధించును.