అమరవాణి

శ్లో|| ప్రభూతం కార్యమల్పం వా
యన్నర: కర్తువిచ్ఛతి
సర్వారంభేణ తత్కార్యం
సింహా దేకం ప్రచక్షతే
ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి కార్యం స్వీకరించిననూ అది పెద్దది కాని చిన్నది కాని, ఆ కార్యము పూర్తి అగునంతవరకు మధ్యలో దానిని వదలి వేయరాదు. సింహము ... దగ్గరకు పోయి ఆ జంతువును మొత్తం భోంచేసి ఆస్తిపంజరమును మాత్రము మిగిల్చును. మానవుడు కూడా సింహము వలేనే పని పూర్తి అగునంతవరకు మిశ్రమించరాదు.