జాతి అంటే ఏమిటి?


కొందరు వ్యక్తుల సమూహం ఒక లక్ష్యాన్ని, ఒక ఆదర్శాన్ని, ఒక జీవనకార్యాన్ని పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఒకానొక భూభాగాన్ని తమ మాతృభూమిగా పరిగణిస్తున్నపుడు అదొక జాతి అవుతుంది. ఆదర్శం, మాతృభూమి - ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా జాతి లేనట్లే. 


'జాతి'కి నాలుగు అంశాలు కావాలి. మొదటగా భూమి లేక ప్రజ-దీనినే మనం దేశం అంటాము. రెండవది కలసి కట్టుగా జీవించాలనే ఒక సామూహిక సంకల్పం. మూడవది రాజ్యాంగమని మనం పిలిచే ఒక వ్యవస్థ - దీనిని 'ధర్మం' అంటే మరింత సముచితంగా ఉంటుంది. నాలుగవది ఒక జీవనాదర్శం. ఈ నాలుగింటి సమన్విత రూపాన్నే జాతి అంటారు. శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ కలసి ఒక వ్యక్తి రూపొందినట్లే దేశం, సంకల్పం, ధర్మం, ఆదర్శం అనేవి కలసి ఒక జాతి అవుతున్నాయి.