అమరవాణి

శ్లో|| సంగఛ్ఛధ్వం సంవదధ్వం
     సంవోమనాంసి జానతామ్‌|
     దేవాభాగం యథాపూర్వే
సంజానానా ఉపాసతే||

మనం అందరం కలిసి నడుద్దాం. కలిసి మాట్లాడుకుందాం. మన మనస్సులు ఒకటిగా చేసుకుందాం. మన పూర్వులు ఈ విధంగానే తమ కర్తవ్యాలను నెరవేర్చుతూ దేవతలుగా కీర్తించబడ్డారు.