స్ఫూర్తి - దేశమే నాది..

నిరంకుశ బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్య్ర వీరసావర్కర్‌ పోరాటం చేశారు. అండమాన్‌ జైలులో కఠినశిక్ష కూడా అనుభ వించారు. బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వం ఆయనకు చెందిన నాలుగుఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది.
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాత ఎవరి భూములు వారికి ఇచ్చివేశారు. కానీ సావర్కర్‌ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన నెహ్రూ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆయన నాలుగెకరాల భూమిని తిరిగి ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది.

ఆ విషయం తెలుసుకున్న సావర్కర్‌ 'భారతదేశమే నాదైనప్పుడు అందులో నాలుగెకరాలు నావికాకపోయినా ఫరవాలేదులే'' అని అన్నారు.