దేశభక్తిని, జాతీయనిష్ఠను జాగృతం చేస్తుంది (హితవచనం)


రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌ సంఘ్‌ హిందూ సమాజపు జాతీయ స్వరూపాన్ని గుర్తించి, హిందూ సమాజం లోని ప్రతి వ్యక్తి హృదయంలో నిరంతం ప్రజలించే దేశభక్తిని, జాతీయ నిష్ఠను జాగృతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దేశసేవ కొరకు సర్వసార్పణ చేయగల శీల సంపన్నమైన జీవితం గడుపుతూ దానికి అనుగుణంగా గుణాలను వికసింప జేసుకొనేలా ప్రయత్నిస్తుంది.

అందరిలోను సామాజిక బావాలను జాగృతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆసేతు హిమాచల ఏకరూప, సమరస పూర్ణ ఏకాత్మ సమాజజీవనాన్ని, జాతీయ జీవనాన్ని ప్రతిష్టించే ప్రయత్నం చేస్తుంది.

- ప||పూ|| శ్రీ గురూజీ గోల్వాల్కర్‌