అమరవాణిఅనిర్వేదః శ్రియోమూల

మనిర్వేదః పరం సుఖమ్‌

అనిర్వేదో హి సతతం

సర్వార్ధేషు ప్రవర్తకః


(శ్రీమద్‌ రామాయణం 5:12:10)

భావం : నిరాశ చెందకుండా ఉత్సాహంగా ఉండడం వలన సంపదలు కలుగుతాయి. అలా ఉండడమే పరమ సుఖం. ఆ ఉత్సాహమే మానవుల చేత అన్ని(ప్రయోజనకర) పనులను చేయిస్తుంది.