అమరవాణి


తపసోః పరమ్‌ నాస్తి

తపస్య విందతే మహత్‌

తపస్య క్షీయతే పాపం

మోదతే సహ దైవతైః    (మత్స్య పురాణం)

భావం : గొప్పకార్యాన్ని సాధించాలంటే 'స్వీయత్యాగం' అవసరమవుతుంది. అంటే తనువు, మనస్సు, సంపద త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది.