స్వాతంత్య్రాన్ని రక్షించుకోవాలి (హితవచనం)


భారతదేశం స్వాతంత్య్రాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం స్వదేశస్థులు చేసిన ద్రోహమే అని చెప్పాలి. సింధుప్రాంతపు రాజా దాహీర్‌ను మహమ్మద్‌బిన్‌ ఖాసిం ఓడించాడు. ఈ ఓటమికి ఏకైక కారణం సింధు సేనాపతులు ఖాసిం మనుషుల దగ్గర లంచాలు తీసుకొని తమ రాజు తరఫున పోరాడక పోవటమే. 
పృథ్వీరాజుతో పోరాడటానికి రమ్మని మహమ్మద్‌ ఘోరీని ఆహ్వానించినవాడు భారతదేశానికి చెందిన రాజా జయచంద్రుడే. హిందువుల స్వాతంత్య్రం కోసం శివాజీ పోరాడుతున్న రోజుల్లో ఇతర మరాఠా నాయకులు, రాజపుత్రులు మొఘలు చక్రవర్తి తరఫున పోరాడారు. బ్రిటిషువారికి వ్యతిరేకంగా శిక్కులు పోరాడు తున్నపుడు ఆ శిక్కుల నాయకుడు చేసింది ఏమీలేదు.అటువంటి దురదృష్ట సంఘటలు మళ్ళీ ఎన్నడూ జరుగకూడదు. కనుకనే భారతదేశ స్వాతంత్య్ర పరిరక్షణ నిమిత్తం ప్రతి ఒక్కరూ తమ చివరి రక్తపు బొట్టు  వరకూ పోరాడుతామని శపథం చేయాలి.

- డా|| బాబాసాహెబ్‌ అంబేద్కర్‌