అమరవాణి


అశ్వత్ధ మేకం, పిచుమంధ మేకం,

స్య గ్రోధమేకం, దశ పుష్ప జాతీం

ద్వే ద్వే తధా దాడిమ మాతులింగే

పంచామ్ర వాపీ నరకం న యాతీ

(వరాహ పురాణం)

భావం : ఒక రావి చెట్టు, ఒక నిమ్మ చెట్టు, ఒక మఱ్ఱి చెట్టు, రెండు దానిమ్మ చెట్లు, రెండు మాదీ ఫలపు చెట్లు, అయిదు మామిడి చెట్లు, పది పూల చెట్లు నాటినవారు నరకానికి వెళ్ళరు.