అమరవాణి


అన్యస్య దోషం పశ్యతి
సుసూక్ష్మమపి తత్పరాః
స్వనేత్రమివ నేక్షంతే
స్వదోషం మలినా జనాః
               - శ్రీమద్‌ రామాయణం


భావం :
దుర్జనులు ఇతరుల చిన్న తప్పును కూడా గుర్తిస్తారు, ఎంచుతారు. తమ కంటిని తాము చూసుకోలేనట్లుగా తమ తప్పులను మాత్రం తెలుసుకోలేరు.