ఆత్మను ఎలా జయించాలి? (హితవచనం)


 శరీరం అంటే కేవలం కాళ్ళు, చేతులు, రక్త మాంసాలతో కూడినది మాత్రమే కాదు. అనంతమైన దృష్ఠి, అనంతమైన జ్ఞానం, అనంతమైన శక్తి, అనంతమైన ఆనందం కల్గిన ఆత్మకు శరీరం నివాసం. ఆత్మకు సహచరులెవ్వరూ ఉండరు. ఆత్మ ఒంటరిగానే వస్తుంది. ఒంటరిగానే వెళ్ళిపోతుంది.

అయితే తనను తాను తెలుసుకొనకపోవటం తప్పిదం. ఆత్మ సర్వ స్వతంత్రమైనది. బాహ్యశత్రువులను జయించటం కంటే లోపలి శత్రువులను జయించటం ముఖ్యం. లేకపోతే వ్యక్తులు తాము బాధలు పడుతూ, ఇతరులను బాధలకు గురిచేస్తారు. సూదిలో ఉన్న దారం ఎలా భద్రంగా ఉంటుందో తనను తాను తెలుసుకొన్న వ్యక్తి దుఃఖం పొందజాలడు. మానవుని సకల దుఃఖాల నుండి విముక్తి కలిగించేదే జ్ఞానం. దేనివల్లనైతే సత్యాన్ని తెలుసుకొంటామో, మనసుని అదుపులో పెట్టుకొంటామో, ఆత్మశుద్ది జరుగుతుందో అదీ జ్ఞానం.                    
  - వర్ధమాన మహావీరుడు