అమరవాణి

విద్వత్వం చ నృపత్వం చ
నైవ తుల్యం కదాచన
స్వదేశే పూజ్యతే రాజా
విద్వాన్‌ ‌సర్వత్ర పూజ్యతే

భావం : అధికారం, పాండిత్యంతో ఎప్పటికీ సరి సమానం కాదు. ఎందుకంటే  ఒక రాజు తన దేశంలోనే గౌరవం పొందుతాడు. కానీ, విద్వాంసుడుప్రపంచమంతా పూజించ బడతాడు.