అమరవాణి


ఆరోగ్యం విద్వత్తా సజ్జనమైత్రీ మహాకులే జన్మ
స్వాధినతా చ పుసాం మహాదైశ్వర్యం వినా ప్యర్ధేః

భావం : ఆరోగ్యం, విద్వత్తు, సజ్జనుల స్నేహం, శ్రేష్ఠమైన వంశమందు జన్మ, ఇతరుల అధీనమందు లేకుండుట - ఇవి అన్నియూ ఐశ్వర్యము లేకుండావచ్చు మహైశ్వర్యములు.