అశాంతి, అలజడికి కారణం (హితవచనం)

కష్టించి పనిచేయకుండా సమకూర్చుకొన్న సంపద, ఆత్మ తృప్తిలేని భౌతిక సుఖము, శీలము లేకుండా నేర్చుకొన్న విద్య, దర్మబద్దము కాని వ్యాపారము, మానవత్వమును విస్మరించిన విజ్ఞాన శాస్త్రము, సమర్పణాభావం లోపించిన ఆరాధన, నైతిక విలువలు లోపించిన రాజీయాల వలన సమాజములో హింస ప్రేరేపింపబడుతోంది.
- మహాత్మాగాంధీ